Záznam o zpracování osobních údajů kamerovým systémem

Identifikace správce a zpracovatele

Jakub Česák, Rooseveltova 11, 412 01 Litoměřice

Počet zapojených kamer

8

Rozmístění kamer

Zítkova 5, 412 01 Litoměřice: Kamery jsou nastaveny tak, aby monitorovaly bezprostřední okolí budovy a přilehlé pozemky. Kamery umístěné uvnitř domu snímají vstup do domu a veřejné části komerčního prostoru.

Režim kamer

Záznam kamer je nepřetržitý, tj. v režimu 24/7. Jedná se o prostý záznam bez využití analytiky typu softwarového porovnání biometrických údajů a jiných.

Technická, technologická a organizační opatření proochranu osobních údajů

Záznamy jsou zálohovány a uchovávány po dobu 3-7 dní. Následně dochází k jejich automatickému přepsání.

V případě identifikace protiprávního jednání mohou být záznamy uchovávány do doby nezbytné k předání orgánům činným v trestním řízení. 

Doba uchování osobních údajů je přiměřená vzhledem k účelu jejich zpracování.

Účel zpracování

Ochrana majetku správce a ochrana života a zdraví osob pohybujících se ve sledovaném prostoru.

Právní důvod zpracování

Oprávněné zájmy správce a třetích stran dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. f).

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Vizuální, případně zvukové, identifikační údaje ve formě kamerového záznamu.

Kategorie subjektů zpracovávaných osobních údajů

Zákazníci komerčních prostor a další osoby vstupující do monitorovaného prostoru (návštěvy, atd.). Kolemjdoucí na přilehlém chodníku.

Příjemci osobních údajů
  • Vlastníci budovy a přilehlých pozemků.
  • Subjekt údajů, vyžadující informace o zpracovaných údajích.
  • V odůvodněných případech organy činné v trestním řízení.
  • Jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (pojišťovna).
  • Nejsou plánovaní příjemci údajů mimo země EU.
Informace poskytované subjektům údajů

Na používání kamerového systému upozorňují piktogramy, které jsou umístěny na vstupu do budovy.

Přílohy k záznamu o zpracování
  • Plán rozmístění kamer
  • Vnitřní předpis o provozování kamerového systému